Waterbodems en streefbeelden


 

zie voor een samenvatting het artikel in H2O van 13 - 1 - 2006: link


afdeling BOK van de sector Watersystemen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


In het waterbodembeheer is het al geruime tijd duidelijk dat concentraties aan milieuvreemde, vervuilende stoffen heel weinig zegt over de eco-toxische effecten. Al heel gauw komt de vraag of de gelden die in sanering bvan waterbodems gestoken werden goed besteed waren, of is het beter om geld te steken in de inrichting van een gebied om de biologische kwaliteit te verbeteren?

In 1998 stelde collega Willem Stuurman in een bestuursmemo het volgende:

Maak voor eens en altijd (binnen de menselijke grenzen) een einde aan de onzekerheden die leven rond het antwoord op de "nut en noodzaak" vraag.

En dan niet op basis van theoretische beschouwingen over mogelijke risico´s van de aanwezige verontreinigde bagger maar echt gerelateerd aan de, ook met inachtneming van de overige randvoorwaarden rondom de Noord-Hollandse watergangen, rationeel te bereiken streefbeelden".

Het toenmalige hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen heeft vervolgens een "brede oriëntatie" uit laten voeren:  link naar het rapport

Op 23 februari 2001 heeft een Expert meeting plaats gevonden onder auspiciën van Stowa: link naar het verslag van de bijeenkomst

Zie voor meer achtergronden de presentatie, die ik op 19 augustus 2002 tijdens een lunchbijeenkomst bij de provincie Noord-Holland heb gehouden: link naar de voordracht

Omdat Stowa, net als SKB, afzag van financiering is door de VU, LUW, TNO en het hoogheemraadschap een projectvoorstel ingediend bij STW (link naar hele brochure):

 
 

 

 

Als voorbereiding op toekenning van financiering door STW heeft TNO in Den Helder (contact Diana Slijkerman) onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de meetmethoden. Dit onderzoek is vastgelegd in twee rapporten:

R 2003/380 Verkennend experiment voor het STW voorstel “Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden”: link

R2005/190 Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden:  link


In de tussentijd is gebleken dat STW het project niet heeft toegekend.

De aanpak en denkwijze kan voor toekomstige projecten nog zeer de moeite waard zijn, daarom heb ik hieronder de titelpagina van het onderzoeksvoorstel opgenomen. Bij vragen kunt U of met mij contact opnemen of met de opstellers van het voorstel, Nico van Straalen en Bart Koelmans,  zie hieronder.

Ruud Kampf

toenmalig Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

nu Rekel/water: r@rekel.nl


STW projectvoorstel

 

Waterbodemverontreiniging

en de haalbaarheid van

 ecologische streefbeelden

 

augustus 2002

Administratieve gegevens

Titel:                     Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden

Adres aanvragers:   Vrije Universiteit (hoofdaanvrager)

Instituut voor Ecologische Wetenschappen

Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

De Boelelaan 1085

1081 HV  Amsterdam

Contactpersoon:      Prof. Dr. Nico M. van Straalen

Telefoon:                 020 – 444 7070

Fax.:                        020 – 444 7123

 

 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitbeheer

Postbus 8080

6700 DD  Wageningen

Contactpersoon:      Dr. A.A. (Bart) Koelmans

Telefoon:                 0317 – 483 201

Fax.:                        0317 – 484 411

 

 


 


zie voor een samenvatting het artikel in H2O van 13 - 1 - 2006: link


Ruud Kampf, www.rekel.nl/water